Login

Nie wylogowuj mnie

Register

Nie masz konta? Kliknij aby zarejestrować.

Regulaminy

§ 1. Definicje

Regulamin – niniejszy "Regulamin świadczenia usług hostingowych" jest Umową określającą warunki współpracy oraz prawa i obowiązki Klienta i Usługodawcy;

Usługi hostingowe – pakiet usług hostingowych wymieniony w ofercie lub cenniku Usługodawcy;

Usługodawca – właściciel serwisu http://rootlabs.pl, firma RootLabs, świadczący usługi drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.);

Klient – osoba prawna, osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która złożyła zamówienie lub zawarła Umowę;

StronyUsługodawca i Klient;

Cennik usług – podstrona serwisu http://rootlabs.pl zawierająca informacje o obowiązujących opłatach dokonywanych przez Klienta na rzecz Usługodawcy, po złożeniu zamówienia, ale przed rozpoczęciem korzystania z usług hostingowych, pomijając okres testowy;

Okres testowy – zamówienie usługi oferowanej przez Usługodawcę na okres testowy 14 dni bez konieczności wnoszenia opłat za złożenie zamówienia;

Spam - przesyłana za pomocą środków komunikacji elektronicznej niezamówiona informacja handlowa w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.);

§ 2. Postanowienia ogólne

 • Niniejszy Regulamin zawiera warunki świadczenia usług hostingowych przez Usługodawcę. Przed każdym zamówieniem Klient ma obowiązek zapoznania się z Regulaminem. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych podczas rejestracji, przez Usługodawcę. Został również poinformowany o możliwości edycji oraz usunięcia tych danych poprzez kontakt z biurem obsługi Klienta. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z ustawą o danych osobowych i GIODO. Administratorem danych osobowych jest Usługodawca.

 • W momencie rozpoczęcia korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę zostaje zawarta Umowa na świadczenie usług pomiędzy Usługodawcą, a Klientem.

 • Postanowienia ogólne niniejszego Regulaminu określają prawa i obowiązki Stron Umowy.

§ 3. Składanie zamówienia

 • W celu skorzystania z usługi należy złożyć zamówienie na jeden z oferowanych przez Usługodawcę pakietów hostingowych.

 • Usługodawca po otrzymaniu zamówienia automatycznie wystawia fakturę proformę, którą Klient powinien zapłacić w celu dalszego korzystania z zamówionej usługi hostingowej po zakończonym darmowym okresie testowym.

 • Usługodawca akceptuje każde zamówienie, a następnie uruchamia usługę i na adres e-mail Klienta podany przy składaniu zamówienia przesyła dostęp niezbędny do administrowania usługą. Usługodawca ma prawo do odrzucenia zamówienia, jeśli Klient celowo podał niepoprawne dane podczas składania zamówienia.

 • Jeśli Klient nie opłaci faktury proforma w przeciągu 14 dni od złożenia zamówienia, zamówiona wcześniej usługa zostaje automatycznie zawieszona z możliwością jej późniejszego wznowienia po dokonaniu zapłaty w przeciągu 30 dni od zawieszenia. Okres testowy nie zmniejsza ilości dni płatnych do korzystania z usług hostingowych oferowanych przez Usługodawcę, a jedynie daje możliwość darmowego ich przetestowania bez konieczności opłacania za składane zamówienia.

 • Zamawiając usługę, Klient potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i w pełni go akceptuje. W sprawach nie uwzględnionych w Regulaminie należy skontaktować się z biurem obsługi Klienta.

 • Usługodawca może opóźnić akceptację zamówienia jeśli:

  1. występują opóźnienia we wnoszeniu opłat przez Klienta składającego nowe zamówienie.

  2. Klient wykorzystuje usługi hostingowe w celach niezgodnych z prawem lub działające na niekorzyść Usługodawcy lub osób trzecich.

  3. Klient wykorzystuje usługi hostingowe do publikowania treści szkodzące opinii o Usługodawcy lub jakości świadczonych przez niego usług na rzecz innych Klientów.

§ 4. Zawarcie umowy

 • Usługodawca świadczy usługi hostingowe na podstawie Umowy zawartej z Klientem.

 • Umowa może zostać zawarta w formie pisemnej lub poprzez uruchomienie przez Usługodawcę usługi na podstawie zamówienia złożonego przez Klienta.

 • Umowa zostaje zawarta w chwili podpisania Umowy lub w chwili uruchomienia usług hostingowych – w zależności co nastąpi pierwsze.

 • Umowa jest zawierana na czas nieokreślony i rozliczana w okresach wskazanych w zamówieniu.

 • Zawarcie Umowy jest potwierdzane wystawieniem faktury proforma przez Usługodawcę.

§ 5. Prawa i obowiązki Stron

 • Strony zobowiązują się do przestrzegania warunków określonych w Umowie. W szczególności Usługodawca zobowiązuje się do udostępnienia Klientowi usług hostingowych, za które zapłacił zgodnie z obowiązującymi w serwisie http://rootlabs.pl SLA, a Klient zobowiązuje się na wnoszenie wyżej wymienionych opłat terminowo.

 • SLA, czyli gwarantowany czas dostępności usługi wynosi 99,6% w skali miesiąca, gdzie maksymalny czas niedostępności to 3 godziny. Czas reakcji to 1 godzina.

 • Zawierając Umowę Klient zobowiązuje się do:

  • podania aktualnych i prawdziwych danych osobowych oraz do bieżącego aktualizowania tych danych;

  • korzystania z usług hostingowych zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa, norm społecznych i obyczajowych;

  • korzystania z usług hostingowych w sposób nienaruszający praw osób trzecich (w szczególności ich dóbr osobistych oraz praw autorskich);

  • niepodejmowania prób uzyskania danych dostępowych innych Klientów;

  • współpracy w zwalczaniu bezprawnych działań użytkowników, którym Klient udostępnia usługi hostingowe, a w szczególności do ujawnienia na wezwanie właściwych organów władzy publicznej danych umożliwiających identyfikację określonego użytkownika;

  • informowania Usługodawcę o wszelkich zmianach, które mają lub mogą mieć wpływ na wykonywanie Umowy;

  • nie podejmowania działań na szkodę innych Klientów Usługodawcy;

  • powstrzymania się od wykorzystywania usług hostingowych dla publikowania, udostępniania lub rozpowszechniania treści niezgodnych z obowiązującym prawem lub normami społecznymi, a w szczególności:

   • stron, grafik, tekstów, nagrań audio i wideo oraz materiałów zawierających treści pornografii dziecięcej lub innej, nielegalnej na terenie Polski,

   • serwisów zawierających nielegalne oprogramowanie,

   • propagujących piractwo fonograficzne lub komputerowe,

   • upowszechniających wiedzę służącą tworzeniu wirusów komputerowych,

   • zawierających treści obsceniczne lub wulgarne,

   • nawołujących do nienawiści w szczególności ze względu na rasę, płeć, narodowość, przynależność państwową, orientacje seksualną, obrażające uczucia religijne lub kwestionujące bezwyznaniowość,

   • propagujących ideologie nazizmu, komunizmu lub apartheidu oraz kwestionujące prawdę historyczną,

   • godzących w dobra osobiste jakichkolwiek osób trzecich,

   • naruszających prawa własności intelektualnej osób trzecich, w tym prawa do znaku towarowego lub innych oznaczeń odróżniających oraz w prawa autorskie i prawa pokrewne,

   • promujących, zachęcających lub instruujących w zakresie działań przestępczych, w tym crackingu lub phrecrackingu,

   • spreparowanych w sposób mogący stanowić zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania sprzętu i systemu teleinformatycznego, za pomocą którego świadczona jest usługa hostingowa,

   • odnośników (linków) do plików i stron zawierających wyżej wskazane treści,

  • powstrzymania się od umieszczania serwisów, których elementy wykorzystywane są przez inne serwisy, które nie są utrzymywane przez Usługodawcę;

  • powstrzymania się od zamieszczania na serwerze plików, skryptów lub programów które mogą zakłócić funkcjonowanie łączy, serwera lub witryn internetowych innych Klientów Usługodawcy lub osób trzecich;

  • niewykorzystywania usług hostingowych dla rozsyłania spamu, a w szczególności zabronione jest:

   • korzystanie z baz adresowych pozyskanych bez uzyskania wcześniejszej zgody od każdego, kogo adres znajduje się w bazie adresowej,

   • wysyłanie masowej korespondencji na inne środki elektronicznego przekazu bez udokumentowanej zgody na otrzymywanie takiej korespondencji przez odbiorcę,

  • nie rozsyłania (samodzielnie lub za pośrednictwem osób trzecich) spamu reklamującego serwisy internetowe działające na serwerach Usługodawcy lub w jakikolwiek sposób odwołującego się do zasobów zapisanych na serwerach Usługodawcy - w tym nie rozsyłania spamu o którym mowa powyżej z wykorzystaniem infrastruktury osób trzecich;

  • bieżącego zapoznawania się ze zmianami wprowadzanymi przez Usługodawcę do Regulaminu;

  • terminowego wnoszenia opłat;

 • Klient ponosi pełną odpowiedzialność za sposób wykorzystywania usług hostingowych udostępnianych przez Usługodawcę. W szczególności Klient ponosi odpowiedzialność za sposób wykorzystania usług hostingowych przez swoich użytkowników.

 • W przypadku uzyskania przez Usługodawcę informacji o korzystaniu przez Klienta lub użytkownika z usług hostingowych w sposób niezgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, Usługodawca ma prawo przekazać dane osobowe Klienta właściwym organom władzy publicznej.

 • W przypadku otrzymania urzędowego zawiadomienia o bezprawnym charakterze danych przechowywanych na serwerze przez Klienta lub użytkownika związanej z nimi działalności, Usługodawca ma prawo uniemożliwić dostęp do tych danych, a także zablokować świadczenie usług hostingowych. W związku z powyższym działaniem Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności względem Klienta lub użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych.

 • W przypadku uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych przechowywanych na serwerze przez Klienta lub użytkownika związanej z nimi działalności, Usługodawca ma prawo uniemożliwić dostęp do tych danych, a także zablokować świadczenie usług hostingowych. W związku z powyższym działaniem Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności względem Klienta lub użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych.

 • Klient wyraża zgodę na modyfikowanie przez Usługodawcę parametrów globalnych i indywidualnych konta hostingowego, jeżeli działania te będą miały na celu podniesienie jakości i bezpieczeństwa oferowanych usług.

 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do bezterminowego zablokowania możliwości korzystania przez Klienta z wszystkich lub niektórych usług hostingowych w następujących przypadkach:

  • spowodowania przeciążenia serwera lub innych elementów infrastruktury udostępnianej przez Usługodawcę;

  • wystąpienia prawdopodobieństwa znacznego pogorszenia jakości usług świadczonych dla pozostałych Klientów Usługodawcy;

  • wystąpienia prawdopodobieństwa spowodowania awarii przez Klienta;

  • nieprzestrzegania Regulaminu;

 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do bezterminowego zablokowania możliwości korzystania przez Klienta z wszystkich lub niektórych usług hostingowych bez wcześniejszego powiadomienia, w przypadku wystąpienia prawdopodobieństwa, że zakupione usługi hostingowe są lub będą wykorzystywane dla:

  • publikowania lub udostępniania treści zakazanych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawne;

  • publikowania lub udostępniania treści, które naruszają prawa osób trzecich, w tym w szczególności prawa autorskie;

  • rozsyłania spamu;

  • utrzymywania treści lub serwisów, o których mowa w §5 ust. 3 lit. od h) do j) Regulaminu;

 • W przypadku, o którym mowa w ust. 9 i 10 Klient ma prawo odwołać się od decyzji Usługodawcy przez wniesienie sprzeciwu. Obowiązek przeprowadzenia dowodu potwierdzającego brak występowania przesłanek uzasadniających zablokowanie usługi lub usług spoczywa na Kliencie.

 • Jeżeli działania, o których mowa w ust. 9 lub 10 spowodują wyrządzenie szkody Usługodawcy, Usługodawca wystąpi z roszczeniem odszkodowawczym wobec Klienta.

 • W przypadku zablokowania przez Usługodawcę dostępu do usługi z przyczyn leżących po stronie Klienta, Usługodawca może odblokować dostęp do usługi po otrzymaniu przesłanego pocztą elektroniczną na adres biuro@rootlabs.pl prośby o odblokowanie usługi i stwierdzeniu zaprzestania naruszania przez Klienta Regulaminu.

 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do bezterminowego wstrzymania świadczenia usług hostingowych w czasie trwania okresu testowego, jeżeli wcześniej świadczone na rzecz Klienta usługi hostingowe zostały zablokowane w związku z brakiem wniesienia opłaty, naruszeniem postanowień Regulaminu lub Umowy albo jeżeli usługi hostingowe są wykorzystywane przez Klienta w sposób przekraczający znamiona testów i prób.

§ 6.Opłaty

 • Wynagrodzeniem pobieranym przez Usługodawcę z tytułu świadczenia usług hostingowych na rzecz Klienta jest opłata określona w zamówieniu.

 • Opłata ta jest wyłącznie wynagrodzeniem za możliwość korzystania z usług hostingowych określonych w zamówieniu i jest pobierana za cały okres rozliczeniowy z góry.

 • Klient może zmienić czas trwania okresu rozliczeniowego pod warunkiem przekazania Usługodawcy dyspozycji w tym zakresie przed końcem trwającego okresu rozliczeniowego. Zmiana czasu trwania okresu rozliczeniowego następuje wraz z początkiem nowego okresu rozliczeniowego.

 • Klient dokonuje opłaty na podstawie otrzymanej faktury proforma. Faktura proforma jest doręczana wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 • Usługodawca wystawia i przesyła Klientowi fakturę w formie elektronicznej zgodnie z wyrokiem NSA sygn. I FSK 1444/09 z dn. 20.05.2010 (http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/D9F982246E), faktury sporządzone i przesłane w formie elektronicznej, które są następnie drukowane i przechowywane w formie papierowej przez obie strony transakcji, stanowią ważne dokumenty księgowe, zgodne z obowiązującym prawem, na co Klient wyraża zgodę. Usługodawca przesyła fakturę za pierwszy i każdy kolejny okres rozliczeniowy na adres e-mail wskazany przez Klienta do 7 dni roboczych od momentu opłacenia faktury proforma. Klient ma możliwość i obowiązek aktualizowania w Panelu Klienta adresu e-mail, o którym mowa w zdaniu poprzednim.

 • Opłata za usługi hostingowe jest płatna przelewem bankowym lub za pośrednictwem systemów płatności elektronicznej, z których Usługodawca korzysta w terminie wskazanym na fakturze proforma. Klient jest zobowiązany do wskazania na poleceniu przelewu tytułu wpłaty, w sposób nie budzący wątpliwości. Zapłata następuje w chwili uznania rachunku bankowego Usługodawcy lub systemu płatności elektronicznej. W przypadku opóźnienia zapłaty Usługodawca ma prawo zawieszenia wykonywania usług hostingowych do czasu wniesienia przez Klienta opłaty. W przypadku opóźnienia we wniesieniu opłaty przekraczającej 30 dni Usługodawca ma prawo do rozwiązania umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu do uregulowania zapłaty. W przypadku rozwiązania umowy Usługodawca ma prawo do usunięcia konfiguracji usług hostingowych Klienta, kont utworzonych przez Klienta lub użytkowników oraz wszelkich danych zapisanych w ramach tych kont.

 • Opłata za usługę hostingową nie podlega zwrotowi w przypadku wypowiedzenia umowy przez Klienta lub złożenia przez Klienta oświadczenia o rezygnacji z usług hostingowych.

 • Uiszczona opłata podlega zwrotowi w przypadku dokonania wypowiedzenia Umowy przez Usługodawcę za wyjątkiem wypowiedzenia spowodowanego niewłaściwym korzystaniem z usług przez Klienta lub użytkownika.

 • W celu przedłużenia korzystania z usług hostingowych Usługodawca wysyła wiadomość e-mail z przypomnieniem na 14 dni przed wygaśnięciem okresu rozliczeniowego.

 • Z zastrzeżeniem do §6 ust. 11 w wiadomości e-mail Usługodawca załącza fakturę proforma na kolejny okres rozliczeniowy.

 • W przypadku opóźnienia zapłaty za kolejny okres rozliczeniowy Usługodawca ma prawo zawieszenia wykonywania usług hostingowych do czasu wniesienia przez Klienta opłaty. W przypadku opóźnienia we wniesieniu opłaty przekraczającej 30 dni Usługodawca ma prawo do rozwiązania umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu do uregulowania zapłaty. W przypadku rozwiązania umowy Usługodawca ma prawo do usunięcia konfiguracji usług hostingowych Klienta, kont utworzonych przez Klienta lub użytkowników oraz wszelkich danych zapisanych w ramach tych kont.

§ 7. Administrowanie usługami hostingowymi

 • Usługodawca udostępnia Klientowi narzędzia administracyjne służące do zdalnego zarządzania poszczególnymi usługami hostingowymi

 • Dostęp do narzędzi administracyjnych możliwy jest za pośrednictwem przeglądarki internetowej, po podaniu danych dostępowych (e-mail/login i hasło). Klient zobowiązuje się do zapewnienia ochrony danych dostępowych w sposób uniemożliwiający ich wykorzystanie przez niepowołane osoby trzecie.

 • Klient może upoważnić osoby trzecie do korzystania z narzędzi administracyjnych tworząc subkonta.

 • Wprowadzanie i aktualizacja danych Klienta, wybór i akceptacja formy płatności oraz kontrola stanu rozliczeń realizowana jest za pomocą Panelu Klienta.

 • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki posłużenia się narzędziami administracyjnymi przez niepowołane osoby trzeciej, które nastąpi w wyniku braku zapewnienia przez Klienta ochrony danych dostępowych lub która nastąpi w wyniku innych zdarzeń, na które Usługodawca nie ma wpływu.

§ 8. Odpowiedzialność

 • Usługodawca ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Klientowi spowodowaną niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy jest następstwem okoliczności, na które Usługodawca nie ma wpływu.

 • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności w szczególności za szkody powstałe w wyniku:

  • niezawinionego przez Usługodawcę braku dostępności usług hostingowych;

  • braku dostępności usług hostingowych spowodowanych działaniem czynników i osób trzecich (awarie kabli, sprzętu lub oprogramowania w sieciach operatorów telekomunikacyjnych, komórkowych itp.), na które Usługodawca nie miał wpływu oraz nie mógł im zapobiec;

  • nieprawidłowego korzystania z usług hostingowych, (w szczególności Usługodawca nie ma możliwości podejmowania działań mających na celu zabezpieczenie konta e-mail użytkownika przed zawinionym przez niego przepełnieniem konta, co może w skrajnych przypadkach doprowadzić do jego technicznej blokady - np. z powodu nieusuwania z serwera zaległej korespondencji lub z powodu sprowokowanego przez zachowanie użytkownika tzw. mailbombingu);

  • podania nieprawdziwych lub niepełnych danych osobowych w zamówieniu albo w wyniku braku zaktualizowania tych danych;

  • naruszenia postanowień Umowy lub Regulaminu przez Klienta;

  • działania siły wyższej, kataklizmów lub klęsk żywiołowych (np. huraganu, powodzi, pożaru itp.).

  • wykorzystania przez upoważnione lub nieupoważnione osoby trzecie danych dostępowych (adres e-mail i hasło) do narzędzi administracyjnych służących do zdalnego zarządzania poszczególnymi usługami hostingowymi, niezależnie od przyczyny, która to spowodowała (udostępnienie danych dostępowych osobie trzeciej, brak należytego zabezpieczenia danych dostępowych, 'złamanie' danych dostępowych itd.);

  • wykorzystania informacji, materiałów oraz oprogramowania pobranych z sieci internet;

  • zaprzestania, ograniczenia lub niewłaściwego działania usług świadczonych w sposób ogólnie dostępny przez podmioty niezależne od Usługodawcę;

  • niedostarczenie wiadomości poczty elektronicznej z przyczyn niezależnych od Usługodawcy;

  • otrzymania lub wysłania przez Klienta lub użytkownika wiadomości poczty elektronicznej zawierającej plik wirusa komputerowego;

  • ujawnienia treści wiadomości poczty elektronicznej, które nastąpi w wyniku ujawnienia przez Klienta lub użytkownika danych dostępowych do konta poczty elektronicznej (adresu e-mail oraz hasła) lub, które nastąpi w wyniku innych zdarzeń, na które Usługodawca nie ma wpływu;

 • Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby usługi hostingowe były świadczone w sposób stały, nieprzerwany i na najwyższym poziomie. Jednakże Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za żadne straty bezpośrednie, pośrednie, wypadkowe, wynikowe, szczególne lub moralne (nawet jeżeli wystąpienie takich szkód było możliwe do przewidzenia albo Usługodawca został powiadomiony lub posiadał wiedzę o możliwości ich wystąpienia), wynikające z wypełnienia lub niewypełnienia któregokolwiek z warunków Umowy lub Regulaminu (w tym również za szkody poniesione przez użytkowników), takie jak m.in. utrata przychodów lub spodziewanych zysków czy też utrata możliwości prowadzenia działalności.

 • W żadnym przypadku Usługodawca nie będzie ponosił odpowiedzialności za szkody, których wartość będzie przewyższała wartość opłat abonamentowych wniesionych przez Klienta w okresie rozliczeniowym, w którym wystąpiła szkoda.

 • Klient może dochodzić roszczeń wobec Usługodawcy na drodze sądowej dopiero po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego.

 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do:

  • sporadycznych, krótkich przerw w pracy sieci, powodujących brak dostępności usług hostingowych, bez podania przyczyn;

  • natychmiastowego zaprzestania świadczenia usług hostingowych oraz rozwiązania Umowy, w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień Umowy lub Regulaminu;

  • zablokowania lub usunięcia konta pocztowego, którego nazwa sugeruje, że jest to konto wykorzystywane przez Usługodawcę, co może wprowadzić w błąd innych Klientów lub użytkowników;

  • zablokowania na serwerach Usługodawcy określonych adresów nadawców wiadomości lub całych domen i adresów IP w przypadku:

   • naruszenia lub możliwości naruszenia prawnie chronionych dóbr Klientów lub użytkowników przez nadawców tych wiadomości (w szczególności w przypadku rozsyłania spamu),

   • narażenia systemu pocztowego Usługodawcy na straty lub niestabilność,

   • naruszenia Regulaminu lub Umowy,

 • Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby udostępniane Klientom i użytkownikom w ramach usług hostingowych rozwiązania techniczne były na możliwie najwyższym dostępnym poziomie technologicznym. Nie oznacza to jednak, że będą one zawsze wystarczające dla zabezpieczenia chroniącego w sposób zupełny zawartości kont Klientów i użytkowników przed włamaniami osób trzecich lub złamaniem hasła, a także przed zainfekowaniem zawartości tych kont wirusami komputerowymi.

 • Usługodawca zobowiązuje się do bieżącego informowania o planowanych przerwach technicznych poprzez informację wysłaną na adres e-mail Klienta.

 • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych dostępowych do zarządzania usługami hostingowymi Usługodawcy lub ich użycie przez nieuprawnioną osobę.

§ 9. Ochrona danych osobowych

 • Usługodawca, będąc ich administratorem, przetwarza dane osobowe Klientów z zachowaniem zasad określonych w ustawie z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) oraz w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, pPoz. 1204, z późn. zm.).

 • Usługodawca przetwarza dane osobowe Klientów wyłącznie w zakresie, określonym w danych osobowych, w celu realizacji postanowień Umowy oraz niniejszego Regulaminu, na co Klient wyraża dobrowolnie zgodę w chwili zawarcia Umowy.

 • Zawierając Umowę Klient oświadcza, że wie o przysługującym mu prawie dostępu do treści danych oraz do poprawiania należących do niego danych osobowych.

 • Zawierając Umowę Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w tym także w przyszłości do celów niezbędnych do realizacji zamówienia i świadczenia usług.

 • Klient, zakładając konto w Panelu Klienta wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej o Usługodawcy, jego ofercie oraz na przetwarzanie swoich danych osobowych w tym celu oraz w celach promocji, reklamy i badania rynku, chyba że zgłosił przeciwne zastrzeżenie.

 • Usługodawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych przed dostępem nieupoważnionych osób trzecich oraz do ich nieudostępniania innym podmiotom.

§ 10. Limity i ograniczenia

 • Ogólny dzienny limit wysyłanych wiadomości e-mail nałożony na dany pakiet hostingowy Klienta to 1500. Istnieje możliwość indywidualnej zmiany limitu po kontakcie z naszym biurem.

§ 11. Postanowienia końcowe i rozwiązanie umowy

 • Umowa może zostać wypowiedziana przez każdą ze Stron z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia rozpoczyna swój bieg w pierwszym dniu miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostało złożone wypowiedzenie.

 • Umowa zawarta na Okres testowy może zostać wypowiedziana bez zachowania jakiegokolwiek terminu wypowiedzenia.

 • Z zastrzeżeniem do ust. 2 wypowiedzenie Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności, bez względu na formę w jakiej Umowa została zawarta.

 • Umowa wygasa:

  • w przypadkach, o którym mowa w §6 ust. 6 Regulaminu;

  • z chwilą zakończenia czasu trwania Okresu testowego, jeżeli w czasie jego trwania nie została wniesiona oplata;

  • Usługodawca ma prawo do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym i zaprzestania świadczenia usług hostingowych w przypadku:

  • naruszenia przez Klienta lub użytkownika postanowień Regulaminu lub Umowy;

  • naruszenia przez Klienta lub użytkownika obowiązujących przepisów prawa;

  • korzystania przez Klienta lub użytkownika z usług hostingowych niezgodnie z ich przeznaczeniem;

  • wykorzystywania przez Klienta lub użytkownika usług hostingowych w celu wyrządzenia szkody Usługodawcy albo innym Klientom lub użytkownikom;

  • podjęcia przez Klienta lub użytkownika działań, które będą skutkowały niewykonaniem któregokolwiek z obowiązków wskazanych w § 5 ust. 2 w pkt. od h) do l) Regulaminu;

 • Opłata za niewykorzystaną część okresu rozliczeniowego zostanie potrącona z należnością Usługodawcy wobec Klienta z tytułu kary umownej o charakterze gwarancyjnym za nienależyte wykonywanie zobowiązania, której wysokość stanowić będzie równowartość opłaty za niewykorzystaną część okresu rozliczeniowego, przez który usługi hostingowe byłyby świadczone na rzecz Klienta, gdyby wykonywał on zobowiązania podjęte w Umowie w sposób właściwy.

 • Umowa może zostać rozwiązana przez Klienta poprzez anulowanie usługi w Panelu Klienta według swego wyboru ze skutkiem w terminie 24 godzin od chwili anulowania usługi lub na koniec okresu abonamentowego.

 • W przypadku jeżeli Umowa jest zawierana w formie pisemnej, postanowienia zawarte w Umowie, które są niezgodne z postanowieniami Regulaminu, zastępują niezgodne z Umową postanowienia Regulaminu.

 • W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy: kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy o ochronie danych osobowych.

 • Treść Regulaminu może być bezpłatnie pozyskana, odtworzona i utrwalona przez Klienta w każdym czasie.

 • Usługodawca zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie oraz w cenniku usług. W przypadku dokonania zmiany treści któregokolwiek z dokumentów wymienionych w zdaniu poprzednim, Usługodawca zobowiązany jest poinformować Klienta o dokonanych zmianach na co najmniej trzydzieści dni przed datą ich wejścia w życie. Usługodawca poinformuje Klienta o zmianach, o których mowa w zdaniu poprzednim za pośrednictwem poczty, poczty elektronicznej lub faksu - w zależności od wyboru Usługodawcy. Postanowienia nowego Regulaminu oraz cennika usług wiążą druga Stronę, jeżeli nie wypowie ona Umowy w najbliższym terminie wypowiedzenia.

 • Nieistotne zmiany Regulaminu oraz cennika usług, które pozostają bez wpływu na prawa i obowiązki Klienta nie stanowią zmiany warunków Umowy i nie są zmianami w rozumieniu niniejszego ustępu. Nieistotne zmiany, o których mowa w zdaniu poprzednim nie stanowią także podstawy do wypowiedzenia Umowy przez Klienta.

 • Jeżeli konieczność dokonania zmian w Regulaminie lub w cenniku usług wynika z konieczności dostosowania treści wyżej wymienionych dokumentów do powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub jest związana z koniecznością niezwłocznego zapobieżenia stratom lub szkodom, które mogą ponieść: Usługodawca, Klienci lub użytkownicy w przypadku braku dokonania natychmiastowej zmiany treści Regulaminu lub cennika usług, Usługodawca jest zwolniony z obowiązku zachowania terminu dla zawiadomienia Klientów, o którym mowa w §12 ust. 11 Regulaminu.

 • Postanowienia Regulaminu stosuje się z uwzględnieniem norm bezwzględnie obowiązujących regulujących stosunki prawne z konsumentami.

§ 1. Postanowienia ogólne promocji - domena gratis

 1. Niniejszy regulamin stanowi integralną część regulaminu świadczenia usług hostingowych.

 2. Promocja obowiązuje od 01.01.2016 r. do odwołania.

 3. Promocja dotyczy domen .pl, funkcjonalnych i regionalych.

 4. Aby skorzystać z promocji należy zamówić pakiet hostingu współdzielonego lub konta reseller.

 5. Należy dokonać rezerwacji domeny podczas składania zamówienia lub za pośrednictwem panelu klienta w terminie do 14 dni po dokonaniu opłaty za wybraną usługę.

 6. Jeśli domena nie została zamówiona podczas składania zamówienia, a Klient wyrazi chęć jej zarejestrowaniw w ramach promocji, to w ciągu 14 dni należy powiadomić o tym fakcie biuro obsługi Klienta. Po przekroczeniu tego terminu, Klient traci możliwość skorzystania z promocji.

 7. Promocja dotyczy tylko nowych klientów.

 8. Opłata za pakiet hostingowy musi być dokonana na roczny okres rozliczeniowy z góry.

 9. Nie ma możliwości zamiany zarejestrowanej domeny na inną.

 10. Nie ma obowiązku przedłużania domeny po zakończonym okresie rozliczeniowym.

 11. Domenę można przenieść do innego operatora dopiero po zakończeniu okresu rozliczeniowego za wykupiony serwer do którego została ona przypisana, w przeciwnym wypadku zostanie naliczona opłata w wysokośći ceny odnowienia domeny w postaci noty korygującej za nie dotrzymanie umowy.

 12. W przypadku odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od jej zawarcia, a zarejestrowaniu już domeny promocyjnej, naliczona jest opłata standardowa w wysokości opłaty rejestracyjnej według aktualnego cennika dostępnego na stronie.

§ 1. Postanowienia ogólne promocji - 12 miesięcy w cenie 10 miesięcy

 1. Niniejszy regulamin stanowi integralną część regulaminu świadczenia usług hostingowych.

 2. Promocja obowiązuje od 01.01.2016 r. do odwołania.

 3. Promocja dotyczy wyłącznie wybranych usług świadczonych przez RootLabs.

 4. Z Promocji można skorzystać wyłącznie w chwili zamówienia usługi nią objętej.

 5. Warunkiem otrzymania upustu za świadczenie usługi, stanowiącego równowartość dwumiesięcznej opłaty abonamentowej, jest zamówienie usługi objętej promocją z rocznym okresem abonamentowym. Upust zostanie naliczony automatycznie.

 6. Promocja obejmuje również przedłużenie świadczenia usługi o ile promocja nie zostanie wcześniej zakończona.

Sprawdzone technologie dają gwarancje bezpiecznego i stabilnego funkcjonowania